O nás

Zapsaný ústav ALITERRA (Slepíši) a Mezinárodní vzdělávací centrum ATM

Zapsaný spolek Slepíši je nezisková organizace, která byla založena v Brně v roce 1995. Cílem spolku je představovat veřejnosti kvalitní výtvarné a řemeslné umění lidí s handicapem. Hlavní činností organizace je vzdělávání lidí se zdravotním handicapem v oboru výtvarně-řemeslných technik a nacházení nového pracovního uplatnění pro absolventy výukových oborů. Sdružení v rámci svých činností spolupracuje i s lidmi s jiným zdravotním handicapem (např. s lidmi s mentálním handicapem, s autismem a po dětské mozkové obrně).

003Od roku 2001 toto sdružení provozuje Mezinárodní vzdělávací centrum Axmanovy techniky modelování (ATM), které se zabývá především výukou a propagací této techniky. Ta je světovým unikátem a Mezinárodní vzdělávací centrum ATM na ni má ochrannou známku. Jedná se o výtvarnou techniku hmatového modelování vytvořenou speciálně pro handicapované tak, aby dokázali tvořit samostatně.
Mezinárodní vzdělávací centrum ATM však dále působí i ve vzdělávání pedagogických pracovníků, mládeže, seniorů atd. Součástí jeho působení jsou také vzdělávací programy o handicapovaných HELE LIDI.


Programy HELE LIDI

Vzdělávací programy z cyklu HELE LIDI jsou od roku 1997 realizované především v rámci základních a mateřských škol, probíhají však i v dětských domovech a jsou koncipovány v dané variantě např. i pro dětské tábory, seniory atd.

Jsou postaveny na základě mnohaletých praktických zkušeností s handicapovanými. Účastníci se při nich učí, že tzv. handicap může být naopak odrazovým můstkem k vlastní, specifické realizaci v životě. Učí se také jak s handicapovanými lidmi správně komunikovat a další informace o jejich životě.

Náplň programů

Programy zpřístupňují svět handicapovaných zajímavou a hravou formou, předpokládají aktivní zapojení dětí, které se tak stávájí jejich spolutvůrci. Dramaturgie je postavená na propojení her a předávání informací.

Účastníci si sami vyzkouší své hlavní smysly a také jak si člověk umí poradit pokud je o některý ochuzen. Například jak vidí ruce, jaké je to nechodit, jak se dorozumívají neslyšící či dokonce hluchoslepí atd. Prakticky si vyzkouší jak se pracuje se slepeckou holí, jak se jezdí na invalidním vozíku a další. Díky programům se účastníci učí toleranci, solidárnímu přístupu k někomu „jinému“ a že svět není jen černobílý.

Se speciálními didaktickými hračkami a pomůckami si procvičí hmatový cit, jemnou motoriku i schopnost orientace v prostoru.

V praktické části si vyzkouší komunikační kreslení nebo modelování s šamotovou hlínou, které Mezinárodní vzdělávací centrum ATM připravilo do takové podoby, aby je mohli realizovat všichni, bez ohledu na svůj věk či zdravotní stav. Naše centrum například umí výtvarně vzdělávat i nevidící lidi a tato metodika je patentově chráněna pro Českou republiku.

DSC_0045             DSC_0248_web             DSC_0139_web
(klikněte na obrázek pro zvětšení)

Podpora osob s handicapem

Handicapovaní výtvarníci a řemeslníci, absolventi vzdělávání v centru ATM jsou autory hmatových hraček, pomůcek a motivačních soch, které při programech využíváme. Účastní se rovněž programů osobně jako lektoři. Finanční výtěžek z realizací dotuje výuku a zaměstnávání handicapovaných studentů v našem vzdělávacím centru.

Celková filozofie

Jedná se o komplexní systém. Na straně jedné stojí naplnění potřeby informovat o životě lidí s handicapem. Děje se tak interaktivní formou a ověřeným způsobem, který se vyvíjel na základě dlouholetých zkušeností. To dokazují pozitivní reakce samotných účastníků a školských zařízení a jejich opětovný zájem o další realizace. Zároveň také vznikají nová atraktivní pracovní místa pro lidi s handicapem, která přispívají k jejich seberealizaci a osobnímu růstu. Programy HELE LIDI tak nesou užitek pro obě strany.


Programy pro MŠ – „Pohádka bez bariér“

Programy jsou realizovány pomocí zábavné vzdělávací pohádky. Pohádka seznamuje děti hravou formou s odlišnostmi života lidí s handicapem. Veškeré informace jsou součástí příběhu, který má jasný a dětem srozumitelný děj. Ti nejsou jen pasivními diváky, ale stavají se aktivní součástí pohádky a pomáhají hlavním hrdinům překonávat různé překážky. Samy tak vyzkouší své smysly, schopnosti a dovednosti, například: empatii, statečnost, schopnost komunikovat, ale i motoriku a prostorovou orientaci atd. Součástí je i tvořivá část, během které si děti vyzkouší alternativní komunikační výtvarné metody, které jsou ověřeny mnoha úspěšnými realizacemi.

Celkový počet zúčastněných dětí a délka programu

Jedna realizace se skládá ze dvou po sobě jdoucích totožných programů pro skupinu cca 25 žáků. Celkem tedy zhruba 50 dětí (finální počet je upřesněn po vzájemné dohodě).
Jeden program trvá přibližně 90 minut. Mezi programy je 15minutová přestávka pro nachystání prostoru pro novou skupinu dětí.

Prostor pro realizaci

Ideální je větší třída, což je odvislé od počtu dětí
(pokud je to možné v přízemí, kvůli stěhování inventáře, který přivezeme s sebou). Při programu s hlínou budeme potřebovat stolečky, za kterými mohou děti pracovat.

Harmonogram programu

1. část
Děti se díky příběhu pohádky, ve kterém „účinkují“ figury vymodelované z pálené hlíny, seznamují se světem nevidomých a slabozrakých, neslyšících, ale i telešně postižených. Formou hry si vyzkouší své smysly, které např. nevidomému člověku nahrazují zrak. Seznámí se s hmatovými hračkami a pomůckami, dozví se k čemu se používá bílá hůl, že mluvit můžeme i rukama (znaková řeč), jak se obsluhuje invalidní vozík atd.
2. část
Druhá část je zaměřena kreativně. Děti mohou absolvovat buď komunikační kreslení nebo modelování se šamotovou hlínou. Pod vedením lektorů si děti vymodelují či nakreslí dílo, které jim zůstane jako vzpomínka. Obě částí jsou propojeny pohádkovým příběhem a prolínají se.

DSC_0191_web           DSC_0234_web           DSC_0290_web
(klikněte na obrázek pro zvětšení)

Zapojení osob s handicapem

Handicapovaní výtvarníci a řemeslníci, absolventi vzdělávání v našem centru ATM jsou autory hmatových hraček, didaktických pomůcek a stejně tak motivačních soch, které při programech využíváme. Účastní se rovněž programů osobně jako lektoři.

Výdelek z programů dotuje výuku handicapovaných studentů v našem vzdělávacím centru.

Cena programu

Součástí jedné realizace jsou dva po sobě jdoucí programy (každý pro jednu třídu / skupinu). Cena jedné realizace včetně materiálu je v případě modelování 5690 Kč. Varianta s kreslením stojí  4890 Kč.
.


Programy pro ZŠ

Vstřebávání nových znalostí na ZŠ probíhá nejen díky nácviku činností a situací, které handicapované v jejich životě provází, ale i na základě hry, diskuze, demonstrace, výtvarné činnosti a dalších aktivit. Důležitou součástí je samotná účast handicapovaného na programu, který pomáhá jako lektor. Děti poznávají odlišnosti života lidí s handicapem a samy si vyzkouší některé své smysly, schopnosti a dovednosti. Například: empatii, statečnost, schopnost komunikovat, ale i motoriku a prostorovou orientaci. Součástí je i výtvarná činnost, během které si děti vyzkouší alternativní komunikační výtvarné metody. Ty jsou ověřeny mnoha úspěšnými realizacemi a využíváme je i při práci s handicapovanými osobami.
Komu je program určen

Program realizujeme jak pro žáky prvního stupně tak i v nové upravené variantě pro jejich starší spolužáky. Obsah a variantu realizace vždy obměňujeme a přizpůsobujeme podle domluvy, věku účastníků a dalších specifik.

Celkový počet zúčastněných dětí a délka programu

Jedna realizace se skládá ze dvou po sobě jdoucích totožných programů pro skupinu cca 25 žáků. Celkem tedy cca 50 dětí (finální počet je upřesněn po vzájemné dohodě). Jeden program trvá přibližně 90 minut (2 vyučovací hodiny). Mezi programy je 15 minutová přestávka pro nachystání prostoru pro novou skupinu dětí.

Prostor pro realizaci

Pro realizaci je vhodná větší třída, ve které podle potřeby uzpůsobíme rozestavení lavic. Potřebujeme také zásuvku na 220V.
(Ideální je, pokud se třída nachází v přízemí, kvůli stěhování inventáře, který přivezeme s sebou).

Harmonogram programu

1. část
Účastníci programu si sami prakticky vyzkouší své smysly a také, jak si člověk poradí, pokud je o některé ochuzen (např.: jak sluch a hmat nahrazují nevidomému člověku zrak, jaké to je nechodit,  jak se dorozumivají neslyšící či dokonce hluchoslepí atd.). Prakticky si zkusí například chůzi s bílou holí, jízdu na invalidním vozíku a další. Dozví se i teoretické informace o jednotlivých handicapech, zajímavosti a jejich specifika.
2. část
Součástí programu je praktická – tvořivá část. Žáci mohou absolvovat buď  komunikační kreslení nebo modelování se šamotovou hlínou. Pod vedením lektorů si děti vymodelují či nakreslí dílo, které jim zůstane jako vzpomínka na program.
Součástí programu je také katalog, který zůstává žákům jako informace pro jejich rodiče, aby věděli, jakého programu se jejich dítě zúčastnilo.

DSC_0010_web            DSC_0040_web           DSC_0057_web
(klikněte na obrázek pro zvětšení)

Zapojení osob s handicapem

Handicapovaní výtvarníci a řemeslníci, absolventi vzdělávání v centru ATM jsou autory hmatových hraček, pomůcek a motivačních soch, které při programech využíváme.Účastní se rovněž programů osobně jako lektoři.

Výdělek z programů dotuje výuku handicapovaných studentů v našem vzdělávacím centru.

Cena programu

Součástí jedné realizace jsou dva po sobě jdoucí programy (každý pro jednu třídu / skupinu). Cena jedné realizace včetně materiálu je v případě modelování 5690 Kč. Varianta s kreslením stojí  4890 Kč.


Ostatní programy

Kromě realizací v MŠ a ZŠ realizujeme varianty i pro děti v dětských domovech a seniory v domovech důchodců.

Programy pro dětské domovy a výchovné ústavy

Programy pro dětské domovy z velké části vycházejí z programů pro MŠ a ZŠ a také SŠ (viz Programy pro MŠ, ZŠ). Obsah, variantu realizace a počet programů vždy obměňujeme a přizpůsobujeme podle domluvy, věku účastníků a dalších specifik.

Osud dětí z dětských domovů, ale i z výchovných ústavů může být obdobný osudu lidí s handicapem. Obě tyto skupiny mají ztíženou startovní pozici, jsou mimo hlavní společenský proud. V případě dětí z domovů je situace v lecčem dokonce horší, protože jejich handicap není vidět. Naše programy je motivují k překonávání svého handicapu.

Programy kromě své vzdělávací funkce i ukazují, že naučit se základní principy výtvarného řemesla může opravdu každý. Lze je chápat jako nabídnutí další možné cesty, přičemž ukázky z děl například nevidících autorů mohou být velkou motivací a impulsem.

Programy pro seniory

Sociální a vzdělávací projekt, jehož cílem je propojit zdánlivě odlišné skupiny – seniory a handicapované – alternativní aktivní formou. Hlavní výzvou varianty programu je motivovat seniory a handicapované k výtvarným aktivitám, které budou mít smysluplné konkrétní uplatnění – stanou se součástí výstav, které veřejnosti nabídnou seznámení s aktivním životem našich seniorů a handicapovaných.

Celkový počet zúčastněných a délka programu

Program bude tematicky koncipován a časově rozvržen do dvouhodinového dopoledního bloku.

Prostor pro realizaci

Ideální je větší místnost se zásuvkou na 220 V
(pokud je to možné v přízemí, kvůli stěhování inventáře, který přivezeme s sebou) Budeme potřebovat stolečky, za kterými může ideálně pracovat dohromady 4 – 5 osob.

Harmonogram programu

1. část: Výstava handicapovaných výtvarníků na téma „Hudba „
Výstava je doplněna komentovanou prohlídkou. Má svůj vlastní variabilní mobiliář. Fundus výstavy je variabilní, aby se dal obměnit dle potřeby a prostoru.

2. část: Zábavný kvíz na téma „Ta naše písnička česká“
Hádání zvukových nahrávek, doplňovačky, cvičení paměti.

3. část: Výtvarně vzdělávací program – „Obličeje kolem nás“
Jedná se o kreslení a modelování pro seniory. To je prováděno na základě našich unikatních metodik, které se využivají i při výuce a práci s handicapovanými (Tasovské modelování a komunikační kresba).
Vzdělávací výtvarná část je koncipována tak, aby se nové výtvarné techniky mohli naučit i odborní pracovníci v domovech pro seniory a využít jě pro svou práci s dalšími klienty.

DSC02746            OLYMPUS DIGITAL CAMERA            DD Havlíčkův Brod 015
(klikněte na obrázek pro zvětšení)

Cena programu

Cena včetně materiálu je v případě modelování 3990 Kč.
Varianta s kreslením stojí 3490 Kč.